Regulamin konkursu „Zabawka z recyklingu”

Regulamin konkursu „Zabawka z recyklingu”
Postanowienia ogólne :
1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
2. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie,
ul. 1 Maja 11, 56-504 Dziadowa Kłoda.

Cele konkursu: 1. kształtowanie wyobraźni
2. uwrażliwianie, rozpowszechnianie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska
3. uświadamianie o możliwości wykorzystywania materiałów wtórnych
4. wzrost wiedzy na temat recyklingu

Uczestnicy / Kategorie wiekowe :
1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym oraz do dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej
2. Konkurs przeznaczony jest do uczestników indywidualnych.
3. Rodzic każdego z uczestników Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i wizerunku na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (m.in. Na opublikowanie imienia i nazwiska oraz zdjęcia na stronie internetowej GOK i na portalu społecznościowym).
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem Organizatorowi prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na potrzeby konkursu. Prace po konkursie stają się własnością Organizatora.

Prace konkursowe:
1. Tematem konkursu jest zabawka z recyklingu czyli stworzenie zabawki z materiałów wtórnych (materiałów nadających się do ponownego przetworzenia).
2.Technika wykonania – dowolna, wielkość – dowolna
3. Wymogi wykonania – użycie materiałów do ponownego przetworzenia
4. Prace (wyłącznie indywidualne) są zgłaszane do Konkursu przez rodzica/opiekuna prawnego. Do każdej pracy należy dołączyć formularz uczestnictwa (do pobrania na stronie GOK).
5. Prace niezgodne z regulaminem bądź nadesłane po terminie nie będą brały udziału w Konkursie.

Termin i warunki dostarczenia prac:
1. Prace wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć do budynku GOK ul. 1 Maja 11, 56-504 do dnia 30.04.2021r. do godz. 16:00

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:
1. Oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji będą ostatecznie nieodwołalne.
2. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
-zgodność z tematem konkursu
-różnorodność wykorzystania materiałów wtórnych
– pomysłowość
-estetyka wykonania
3. Komisja wyłoni laureatów 1,2,3 miejsca
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dowolnej ilości nagród.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 10.05.2021r. na stronie GOK oraz na portalu społecznościowym.

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu i jest dostępny w siedzibie Organizatora.
2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień Regulaminu.
3. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.