Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp
Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie, ul.1 Maja 11, 56-504 Dziadowa Kłoda zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gokdziadowakloda.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Brak na stronie www skrótów klawiaturowych – przełącznika rozmiaru tekstu, kontrastów

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
2020-12-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor GOK

E-mail: kulturagok@gmail.com Telefon: 576 160 414

Każdy ma prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu, wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: kulturagok@gmail.com
Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dziadowej Kłodzie, telefon: 576 160 414

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obyw

Dostępność architektoniczna
budynek ul. 1 Maja 11, 56-504 Dziadowa Kłoda

Do budynku prowadzi 1 wejście główne od frontu budynku. Do wejścia prowadzi schodek. Budynek jest oznaczony znakami PPOŻ. Biuro dyrekcji znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. Trzeba przejść przez sale kinową Pierwsze drzwi są opisane KINO GOK i DYREKTOR. W sali kinowej na najniższym rzędzie jest miejsce dla osoby na wózku inwalidzkim. Filmy mają napisy dla osób niesłyszących. Schodki są podświetlone przez cały czas trwania seansu. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w sali kinowej po prawej stronie przy drzwiach wejściowych na sale kinową.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na wprost wejścia głównego.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność architektoniczna
Hala sportowa, ul. Słoneczna 5, 56-504 Dziadowa Kłoda

Do budynku prowadzi wejście główne od frontu budynku, bez bariery architektonicznej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Po wejściu do holu budynku, na wprost znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Na wprost wejścia głównego znajduje się wejście na płytę boiska. Po prawej stronie na parterze znajdują się przebieralnie i łazienki dla sportowców. Po lewej stronie jest siłownia, pokój nauczycielski i magazyn sportowy. W trzech rogach boiska są wyjścia ewakuacyjne. Na widownie prowadzą schody po obu stronach hali. Brak windy, dlatego dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są tylko pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku.

Budynek jest oznaczony znakami PPOŻ. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się za drzwiami wejściowymi na płytę boiska po lewej stronie.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.