REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „WIELKANOCNE JAJO”

Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury w Dziadowej Kłodzie ul. 1 Maja 11, 56-504 Dziadowa Kłoda

www.gokdziadowakloda.pl; e-mail: kulturagok@gmail.com

Cel:

Upowszechnianie tradycji  Świąt Wielkanocnych oraz poznawanie obyczajowości ludowej  i różnorodnych technik plastycznych w zdobieniu pisanek wielkanocnych.

TERMINARZ 

Ogłoszenie i opublikowanie konkursu 02.03.2019r.

Termin nadsyłania prac do 29.03.2019r., do godz. 18:00

Obrady Jury

I tydzień kwietnia 2019r.

Uroczyste  wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy pokonkursowej

06.04.2019r., sala wystawiennicza GOK

NAGRODY

Organizatorzy konkursu przewidują dla autorów wszystkich prac pamiątkowe dyplomy oraz dyplomy i nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce we wszystkich kategoriach. 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs jest otwarty dla uczestników (dzieci od 3 r.ż., młodzieży,osób dorosłych) bez ograniczeń terytorialnych 
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie Pisanki Wielkanocnej – ozdobienie wydmuszki, plastikowego, styropianowego lub drewnianego jajka (prosimy o nie nadsyłanie „pełnych” jajek z naturalną zawartością), dowolną techniką plastyczną, kierując się tematem konkursu, liczy się kreatywność, różnorodność technik plastycznych, pomysłowość.
 3. Do pracy należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą dane autora (wypełniać drukowanym pismem, ważne jest, aby była odpowiednio przymocowana, co pomoże Organizatorom w uniknięciu kłopotów z identyfikacją autora pracy). 
 4. Każdy z uczestników może wykonać do 2 pisanek.
 5. Prace będą oceniane w  kategoriach wiekowych: 
 6. – grupa: 3-5 lat 
 7. – grupa: 6-12 lat
 8. – grupa: 13-18 lat
 9. – osoby dorosłe

Nie przyjmujemy prac zbiorowych, tylko prace indywidualnych autorów!

 • Prace wykonane z elementów gotowych (np. pisanki kupione w sklepie) będą dyskwalifikowane. 
 • Prace będą zwracane na życzenie uczestnika po zakończeniu wystawy pokonkursowej – 30 kwietnia 2019, natomiast prace nieodebrane po terminie 15 maja 2019 przechodzą na własność GOK w Dziadowej Kłodzie.
 • Uczestnicy przesyłając prace na konkurs akceptują regulamin oraz wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje w celach marketingowych swoich prac – dla celów związanych z konkursem oraz wystawą pokonkursową. 
 • Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.

10. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie  www.gokdziadowakloda.pl oraz na funpage Organizatora

11. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Organizatorowi.

Prace należy przynosić osobiście do siedziby GOK w godzinach otwarcia lub nadsyłać (bezpiecznie zapakowane, liczy się data wpływu pracy do siedziby) na adres organizatora w  nieprzekraczalnym terminie do 29.03.2019 r. do godz. 18:00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!